تصوير استاتيك

پایان نامه

Home /پایان نامه و تعرفه های مشاوره

موسسه مشاوران ای اس ای،یکی از معتبرترین و مطمئن ترین موسسه ها در زمینه مشاوره پایان نامه، نگارش و اکسپت مقالات

( پایان نامه دکترا ( پزشکی

 • آمده سازی فرم های پروپوزال و انتخاب عنوان
 • ترجمه و جمع آوری داده های پایان نامه دکترا پزشکی
 • انجام پژوهش های میدانی و توصیفی و تجربی پایان نامه
 • آماده سازی فرم های دفاع پایان نامه دکترا پزشکی
 • ISIاستخراج مقاله از پایان نامه دکترا پزشکی و ژورنال
 • هزینه بر اساس عنوان بین 1800 تا 2500

ثبت درخواست آنلاین

پایان نامه کارشناسی ارشد

 • مشاوره انتخاب موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد
 • نگارش پروپوزال و پایان نامه کارشناسی ارشد
 • تحلیل داده ها پایان نامه کارشناسی ارشد
 • نگارش کامل پایان نامه کارشناسی ارشد
 • ISIتهییه مقاله براساس عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد
 • هزینه بر اساس عنوان بین 800 تا 1400

ثبت درخواست آنلاین

پایان نامه کارشناسی

 • پیشنهاد موضوعات مختلف مطابق نظر استاد راهنما
 • نگارش فصل اول و دوم و سوم پایان نامه کارشناسی
 • انجام تحلیل آماری فصل چهارم پایان نامه کارشناسی
 • نگارش فصل پنجم شامل یافته ها و نتیجه گیری پایان نامه
 • آماده سازی نسخه نهایی پایان نامه کارشناسی
 • هزینه بر اساس عنوان بین 400 تا 600

ثبت درخواست آنلاین

مراحل آماده سازی پایان نامه

مشاوره رایگان و انتخاب عنوان

 • مشاوره و انتخاب عنوان پایان نامه مطابق آخرین پژوهش های انجام شده
 • بررسی پژوهش های پیشین برای جامع آوری داده ها
 • ارائه عنوان به دانشجو جهت هماهنگی با استادراهنما
 • عقد قرارداد
 • دریافت 50 درصد مبلغ قرارداد

Part 1

تکمیل فصل 1.2.3

 • در صورت که پایان نامه در مقطع ارشد و دکترا باشد در این مرحله پروپوزال نوشته می شود
 • آخرین پژوهش های مرتبط با موضوع جمع آوری و ترجمه می‌گردد
 • فصل های 1.2.3 تکمیل می شود
 • اطلاع رسانی به دانشجو جهت ارائه به استادراهنما

Part 2

تحلیل داده ها وتکمیل فصل 4.5

 • داده از دانشجو تحویل و مورد بررسی قرار می‌گیرد
 • بر اساس نوع پژوهش تحلیل آماری انجام می‌گردد
 • فصل های 4 و 5 تکمیل می‌شود
 • دریافت 50 درصد باقیمانده قرارداد
 • نسخه نهایی همراه با لوح فشرده تحویل دانشجو می‌شود

Part 3

استخراج مقاله از پایان نامه

 • از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترا در صورت تمایل دانشجو یک یا چند مقاله استخراج خواهد شد
 • عنوان ژورنال و ضریب تاثیر آن در اختیار پژوهشگر قرار می‌گیرد
 • مقاله استخراج شده توسط تیم حرفه ای ترجمه اختصاصی می‌گردد
 • هزینه هر مقاله استخراجی 285 هزارتومان مازاد هزینه پایان‌نامه می‌باشد

Part 4

چاپ مقاله و پایان نامه
موسسه مشاوران ای اس ای
 • پایان نامه کارشناسی ارشد و دکترا
 • isi مقاله